Klauzula informacyjna klientów i dostawców F 2C/PS 1 RODO

Data wydania:25.05.2018r.
Wersja:1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMPOL Sp.J. z siedzibą w Dębe Kolonia 8a (k. Kalisza), 62-860 Opatówek woj. wielkopolska,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klauzula informacyjna klientów i dostawców F 2C/PS 1 RODO